Mentoring

Mentoring to dyscyplina rozwojowa i edukacyjna, dla indywidualnego klienta jak również dla zespołów współpracujących ze sobą. Łączy różne dyscypliny naukowe i praktyczna, scalając każda z nich na zasadzie synergii. Dzięki wspólnemu przenikaniu się i współgraniu, każda z osoba, w efekcie jest rozumiana znacznie lepiej i silniej oddziałuje na jednostkę bądź zespół.

Zadaniem mentoringu jest zbadanie poziomu informacji i wyposażenie klienta (mentee) w potrzebną mu wiedzę oraz kompetencje konieczne do sprawnego działania w danej dziedzinie. Mentoring w warunkach polskich jest silnie związany z doświadczeniami konkretnej branży (sport, muzyka, sprzedaż i marketing, inne). Jednym z podstawowych elementów mentoringu jest przekazanie praktycznej wiedzy przez mentora swojemu klientowi (mentee), często związanej z pełnioną przez mentora funkcją lub stanowiskiem (sukcesja).
Wszystko, czym dysponuje mentor i uczeń (mentee), może zostać wykorzystane w procesie edukacji a następnie w toku samodzielnej pracy. To są wspólne zasoby. Mogą to być elementy otoczenia obecnego bądź środowisko, w którym działa uczeń (mentee), poprzez zdobyte wykaszlenie w różnych dziadzinach, od wiedzy natury psychologicznej dotyczącej genezy i rozwiązywania konfliktów czy też motywowania i wyznaczania sobie celów, po wiedze techniczną, informatyczną, obsługi maszyn i różnego typu sprzętu po sport i grę na instrumentach muzycznych lub naukę języka obcego. Zasobem są „twarde” i „miękkie” umiejętności, które nieco trudniej jest zarchiwizować, czy też ocenić ich, jakość oraz przydatność. Do zasobów należą również środki trwałe, takie jak samochód, komputer czy tablet i inne. Jak również przyroda, obowiązujące prawo i ludzie tworzą zestaw zasobów.

Prowadzony mentoring na zespole ludzi, którzy mają zrealizować wspólny projekt ma wiele zalet, gdyż pozwala na szybkie wyrównanie z zespole szans dotyczącej znajomości projektu, wiedzy, jego zalet i wad oraz celu, do którego wspólnie dąży grupa. Wspólna praca przy szukaniu rozwiązań i ustalanie szczegółów integruje zespół i dale szanse na lepszą dalszą współpracę oraz szybsze ukończenie projektu z większym sukcesem.

Trenowanie realizacji projektu, poznawanie wspólnych możliwości zasobów zespołu oraz wyznaczanie sobie poszczególnych zadań w realizacji projektu, powinno znacznie przyspieszyć wyobrażenie wszystkich uczestników i tym, co należy zrobić, jak i jakie każdy z nich zadanie może wziąć na siebie, zgodnie z jego indywidualnymi zasobami, aby wspólnie dokonać realizacji dzieła. Taki mentoring jest bardzo pomocny, przyspiesza działania i dotyczy każdej dziedziny życia.

Mentoring to relacja partnerska między mistrzem a uczniem / zespołem (profesorem a studentem, zwierzchnikiem a pracownikiem itp.) zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia / zespołu.

pl Polish